Duomenų apsauga ir Lygių galimybių politika

Kauno technologijos universiteto gimnazija asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių švietimo įstaigų veiklą ir švietimo paslaugų teikimą, nuostatas.

Duomenų apsaugos pareigūnas – Edita Jančauskienė, el. p. edita.jancauskiene@ktug.lt, tel. nr. +37066403612