Sudaryta Kauno technologijos universiteto gimnazijos direktoriaus atrankos konkurso komisija

Birželio 17 d. baigėsi Kauno technologijos universiteto gimnazijos (toliau – Gimnazija) direktoriaus atrankos konkurso pretendentų paraiškų priėmimo laikas. Birželio 19 d. KTU rektorius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir viešosios įstaigos Kauno technologijos universiteto gimnazijos įstatų 34.4. papunkčiu, 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. A-286. sudarė septynių narių komisiją:

 1. KTU Studijų prorektorius dr. Jonas Čeponis (konkurso organizatoriaus deleguotas asmuo);
 2. Milda Dambrauskienė (Gimnazijos tėvų atstovė);
 3. Neringa Požėrienė (KTU Gimnazijos pedagogų atstovė, anglų kalbos mokytoja);
 4. Vykintas Vaitkus (Gimnazijos mokinių atstovas);
 5. Egidijus Vidmantas (KTU gimnazijos soc. partnerių atstovas, UAB „Green Prints“ vadovas);
 6. Asta Paliokaitė (ŠMSM atstovė, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė);
 7. Erikas Griškevičius (Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos deleguotas asmuo, Kauno A. Puškino gimnazijos direktorius).

Konkurso Gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisijos posėdis vyks 2020 m. liepos 2 d.

Gimnazija veikia jau 30 metų ir užima lyderiaujančią poziciją tarp Lietuvos gimnazijų. Gimnazija kviečia mokytis geriausius moksleivius, o puikius veiklos rezultatus užtikrina profesionalių mokytojų komanda bei Gimnazijos novatoriškumas ir drąsa.

Pagrindiniai keliami uždaviniai Gimnazijos direktoriui – išlikti lyderiaujančia gimnazija Lietuvoje, kurti ir vystyti mokyklą, kurioje auginamos intelektinės, dvasinės ir fizinės asmens savybės, ugdomas aktyvus, kūrybingas, atsakingas pilietis, kuris įgyja bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai, profesinei veiklai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Šioje pozicijoje vadovas turi gebėti puoselėti bei vystyti Gimnazijos tradicijas, talentus įkvepiančią kūrybinę aplinką, kuri skatintų mokymosi motyvaciją, kryptingą ir savarankišką mokymąsi.

Pagrindinės direktoriaus atsakomybės:

 1. Gimnazijos teikiamo vidurinio ugdymo kokybės užtikrinimas;
 2. edukacinės aplinkos ir kultūros, gerinančios ugdymo kokybę ir didinančios veiklos efektyvumą, kūrimas, siekiant visuomenės vystymo(si);
 3. Gimnazijos moksleivių bei absolventų adaptacijos problemų, naujų mokymo ir mokymosi metodų, jų taikymo edukaciniame procese analizė, Gimnazijos bendruomenės telkimas šioms problemoms spręsti;
 4. profesionalios komandos formavimas, vertinimas ir vystymas;
 5. organizacijos poreikių nustatymas, vertinimas, strategijos vystymas ir įgyvendinimas;
 6. efektyvus Gimnazijos biudžeto valdymas, infrastruktūros palaikymas, plėtojimas ir efektyvumo didinimas;
 7. Gimnazijos santykių su valstybinėmis institucijomis, partneriais, moksleivių šeimomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis Lietuvoje ir visame pasaulyje kūrimas ir stiprinimas, tarptautiškumo didinimas;
 8. kitos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytos švietimo įstaigos vadovo atsakomybės.