Mokinių taisyklės

Šios taisyklės nustato Kauno technologijos universiteto gimnazijos (toliau – Gimnazijos) mokinių elgesio taisykles.

 1. Gimnazijos mokiniai turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vaiko teisių konvencijoje ir kituose teisės aktuose numatytomis laisvėmis, teisėmis ir pareigomis.

 2. Kauno technologijos universiteto gimnazija savo mokiniams kelia aukštus etikos, moralės, elgesio ir darbo reikalavimus, o Gimnazijos mokiniai privalo šių reikalavimų laikytis.

 3. Mokiniai turi teisę laisvai išsakyti savo nuomonę.

 4. Mokiniai turi stropiai ir sąžiningai mokytis, gerbti bendramokslius, mokytojus, tėvus ir kitus gimnazijos bendruomenės narius.

 5. Mokiniai privalo gerbti kitų asmenų teises ir nepažeisti jų orumo. Bet kokios formos kito asmens teisių pažeidimai – patyčios, smurtas, fizinės ar žodinės priekabės, terorizmas, rasizmas, seksualinis priekabiavimas, pornografija – Gimnazijoje yra negalimi ir nebus toleruojami.

 6. Prieš filmuodami, fotografuodami kitus asmenis, įrašydami jų kalbą, mokiniai turi gauti šių asmenų sutikimą.

 7. Mokiniams draudžiama įsinešti į Gimnaziją alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, narkotinių ir kitų sveikatai kenksmingų medžiagų, ginklų, aštrių daiktų, dujų balionėlių, pirotechninių gaminių ir kitų daiktų, galinčių pakenkti sveikatai.

 8. Mokiniams draudžiama ateiti į Gimnaziją ar Gimnazijos organizuojamus renginius neblaiviems ar apsvaigusiems. Gimnazijos teritorijoje ir jos prieigose bei Gimnazijos organizuojamuose renginiuose, išvykose negalima rūkyti, vartoti alkoholį ir kitus kvaišalus.

 9. Mobiliųjų telefonų ar įrenginių, nešiojamųjų kompiuterių, grotuvų naudoti pamokų metu negalima, išskyrus atvejus, kai mokytojui šios priemonės yra būtinos suplanuotam ugdymo procesui.

 10. Mokiniai privalo saugoti mokymo priemones, knygas ir vadovėlius, tausoti Gimnazijos inventorių ir aplinką. Vandalizmas yra rimtas nusižengimas.

 11. Gimnazijoje pamokų lankymas yra privalomas, o vėlavimas į pamokas netoleruotinas. Pamokas praleidę mokiniai privalo klasės vadovui ar mokyklos administracijai pateisinti praleistas pamokas ne vėliau kaip grįžimo į Gimnaziją dieną. Apie numatomą nedalyvavimą pamokose mokiniai mokyklos administraciją turi informuoti iš anksto, nurodydami priežastį. Pamokas praleidę mokiniai privalo savarankiškai pasivyti mokymo programą.

 12. Mokinių elgesio taisyklių bei Mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų pažeidimai svarstomi Vaiko gerovės komisijoje. Vadovaujantis Vaiko gerovės komisijos sprendimu, tėvai (globėjai) supažindinami su priimama atitinkama drausminimo poveikio priemone (Gimnazijos direktoriaus įsakymu reiškiamu įspėjimu, papeikimu, griežtu papeikimu, o ypatingu atveju – prašymo Gimnazijos tarybai dėl mokinio šalinimo iš Gimnazijos perdavimu).