Kauno technologijos universiteto gimnazija skelbia atranką psichologo (-ės) pareigoms užimti

Pareigybė: psichologas

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Darbo krūvis: 0,5 etato

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu.

Darbo aprašymas: įvertinti ir padėti spręsti psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su asmeniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

 • – turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją, ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
 • – gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 • – gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant ugdymo įstaigos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 • – gebėti bendradarbiauti su auklėtojais, mokytojais, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);
 • – mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 • – gebėti naudotis informacinėmis technologijomis (dirbti „Microsoft Office“ programomis, naudotis su Gimnazijos veikla susijusiomis internetinėmis programomis bei elektroniniu darbo paštu);
 • – išmanyti ir vadovautis Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklą, psichologinės pagalbos teikimą mokiniams ir psichologo darbą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą ir kt.

Privalumai:

 • – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal BEKM sistemą) mokėti bent vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų – anglų, prancūzų, vokiečių;
 • – rekomendacijos.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • – prašymą leisti dalyvauti atrankoje (1 priedas);
 • – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • – išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • – kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • – gyvenimo aprašymą (CV).

Adresas: Kauno technologijos universiteto gimnazija, Studentų g. 65, Kaunas

Skelbimo data: 2021-10-27

Galiojimo data: iki 2021-12-17

Kontaktinė informacija: informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonu +370 (37) 451469.

Pretendentai dokumentus siunčia el. paštu info@ktug.lt. Pretendentai, atitikę kvalifikacinius reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį, apie pokalbio datą ir laiką informuojami asmeniškai CV nurodytu el. paštu.